Vad gör en präst?

Prästen förkunnar evangeliet, undervisar i tron och leder församlingen. Det sker då han firar och förmedlar  sakramenten: dopet, bikten, mässan, vigseln och de sjukas smörjelse.

En viktig del av prästens uppgifter är att bedriva själavård. Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande. Själavården kan vara ett vägledande samtal eller ett samtal utifrån ett specifikt behov. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det själavårdande samtalet ska hjälpa människor i deras andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning.

En del av prästens arbete utförs ibland i samarbete med andra kristna samfund och kyrkor. Andra delar av arbetet görs emellanåt tillsammans med olika samhälleliga organisationer som arbetar för människors bästa på olika sätt.

En katolsk präst är alltid i tjänst. Prästen ska vara en kanal mellan människor och Gud. Det betyder att ta sig an människorna med deras problem, be för dem och med dem. I den latinska riten av den katolska kyrkan, och i alla hennes ordensgemenskaper, lever prästen i celibat. Att avstå från möjligheten till äktenskapets närhet och till barn är en uppoffring som prästen gör i delaktighet med Kristus offer. Så kan han på ett djupare plan förenas med Herren som han ska göra närvarande i kyrkan och världen. Att en katolsk präst tituleras ”fader” (eller som ordenspräst med det latinska ”pater” som betyder samma sak) betyder att han har en fadersroll i relation till församlingen och de troende, och förväntas lägga all sin kraft på den, istället för i en familj.

En präst ska förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och vara en herde för sin församling. Dessa huvuduppgifter kan yttra sig genom:

  • Hantera administrativa uppgifter i församlingen
  • Vägleda församlingsmedlemmar i kyrkorättsliga frågor
  • Skriva predikan
  • Hålla föredrag om olika andliga, teologiska, filosofiska och pastorala frågor
  • Leda reträtter av olika slag
  • Ta hand om studiebesök i församlingen
  • Medverka på möten med biskopen och andra präster i stiftet
  • Vidareutbildas
  • Daglig bön

Intervju med p Thomas Idergard om arbetet med kallelser

S:t Jean-Marie Vianney är skyddshelgon för präster

Arkiv